Jezus krucyfiks

Koronka do Ran Chrystusa

Zbliżcie się do Ran Moich z sercem płonącym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługi  Krwi Mojej są nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać.

Najświętsze Rany Jezusa mają moc nad Sercem Boga.

Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać nieustannie ze skarbu Mojej Męki i z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do Nich.

Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci którzy czcić je będą dojdą do prawdziwego poznania Mnie.

W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.

Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy Twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.

Ofiaruj Mi Rany Moje za grzeszników, bo Ja pragnę zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w Koronce spuszczam kroplę krwi mojej na grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.

Modlitwa, która ma wielką moc i która zawsze pomaga

Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje święte Rany podtrzymują świat.

Mając Moje Rany macie wszystko. Przez Nie dokonuje się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.

Gdy doznajecie przykrości, lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.

Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapomnij czynić tego i za dusze w czyśćcu cierpiące, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.

Dusza która za życia swego śmiertelnego, czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowywała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim.

Dusze które modlą się z pokorą i rozważają Moją Mękę, będą kiedyś miały udział w chwale Moich Boskich Ran, a członki ich nabędą piękności i chwały.

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN JEZUSA CHRYSTUSA

O Jezu, Boski odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaz nam miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenia ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych Ran.

Na zakończenie trzykrotnie:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.