Św, Rodzina

Rodzina Jezusa

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Mt, 1, 1-17

 Komentarz:

Rodzinka. Cóż, nie można powiedzieć, żeby składała się z samych świętych! Jest w niej kilku „grubszych cwaniaczków”, kilku grzeszników i kilku takich co nie mogli się zdecydować po której są stronie. Ma jednak pewną cechę charakterystyczną – co jakiś czas pojawiają się w niej ludzie, którzy zdecydowali się odpowiedzieć Bogu „tak”, kiedy Ten zaprosił ich do współpracy. Wychodziło różnie, ale się starali. Abraham jako pierwszy i najcudowniejsza jaka tylko mogła się trafić mama – Maryja, wierna we wszystkim, jako ostatnia. A po drodze Izaak, Józef, Dawid, Salomon, Józef…

Nie przymierzając rodzinka jak inne, ziarno przemieszane z plewami, jednak przez wierność niewielu, tylko w tym jednym rodzie, Bóg był w stanie zrobić rzeczy wielkie. Stać się człowiekiem i go odkupić! Jakie wielkie rzeczy mogą się zdarzyć w Twojej rodzinie jeśli Ty zdecydujesz się odpowiedzieć Bogu „ok”?

To do: zaryzykujesz współpracę?